Ilmatar Energy ja Numerola yhteistyössä

Tuulivoiman ja tuulienergian tuotannon analyysien asiantuntija Numerola on tukenut menestyksekkäästi Ilmatar Energyä Kajaanin ja Pyhännän kunnan alueella sijaitsevan 211,4 MW:n Piiparinmäen tuulivoimahankkeen myynnissä. Rahoitusprosessin tuloksena yksi Euroopan suurimmista puhtaan energian rahastonhoitajista, Glennmont Partners, osti Piiparinmäen hankkeen Ilmatar Energy -yhtiöltä, joka on Omnesin hallinnoiman Capenergie 3:n ja Ilmatar Windpower oyj:n yhteisyritys.

Numerola toteutti Ilmatar Energylle rahoitusprosessin aikana ​​analyysipalveluja, jotka yhdistivät Numerolan monialaisen asiantuntijaryhmän Piiparinmäen tuulivoimapuiston tuotannon mahdollisimman luotettavaa arviointia varten. Puiston energian tuotantoa arvioitiin eri näkökulmista, kuten kohteesta tehtyjen tuulimittausten laatuanalyyseillä sekä kohteen tuuliresurssien mallinnuksella. Lisäksi simuloitiin tuotantoa erilaisilla turbiinisijoitteluilla ja turbiinien tyyppi­määrittelyillä sekä arvioitiin turbiinien suunniteltuja sijoituspaikkoja eri näkökulmista. Analyysien loppu­tuloksena voitiin tehdä perusteellinen tuulivoimapuiston energiantuotannon arviointi, joka dokumentoitiin yksityiskohtaisesti ja kansainvälisten standardien mukaisesti. Numerolan tiimi teki myös tiivistä yhteistyötä hankekehittäjän kanssa varmistaakseen, että valittu turbiinimalli on Piiparinmäen haastavaan ympäristöön parhaiten soveltuva.

Ilmatar Energyn toimitusjohtaja Erkka Saario on tyytyväinen yhteistyöhön:

”Haastavan ympäristön ja vaihtelevien maastonmuotojen vuoksi Numerolan asiantunteva, vuorovaikutteinen ja joustava lähestymistapa turbiinityyppien ja sijoittelun analysointiin oli ratkaisevan tärkeää maksimaalisen energiantuotannon takaamiseksi koko tuulivoimapuiston käyttöiän ajaksi. Numerolan syvällisellä osaamisella ja asiantuntemuksella hankkeessa toteutetuissa analyyseissä oli tärkeä rooli projektin onnistuneessa läpiviennissä.”

Tietoja Piiparinmäen tuulivoimapuistosta

Kainuussa Kajaanin ja Pyhännän kuntien alueella sijaitseva Piiparinmäen tuulivoimapuisto on valmiiksi luvitettu hanke, jossa rakennustyöt alkoivat vuoden 2019 lokakuussa. Kohteeseen rakennetaan 28 kappaletta nimellisteholtaan 5,6 MW:n Vestas EnVentus V150 -turbiinia ja 13 kappaletta nimellisteholtaan 4,2 MW:n Vestas V150 -turbiinia. Puiston valmistuttua Piiparinmäki on Suomen suurin tuulivoimapuisto, merkittävä tuulivoimaresurssi Nord Poolin alueella ja yksi Euroopan suurimmista ilman julkista tukea rakennetuista tuulivoimapuistoista.

Erkka Saario

Toimitusjohtaja

Ilmatar Energy Oy

Artikkelin kuvat:
ilmatar.fi


lue lisää

Ilmatar Energy OyErkka Saario, CEO

Maailman ympäristöystävällisintä tekstiilikuitua kehittämässä

Spinnova on suomalainen yritys, joka kehittää huippuekologista selluloosapohjaista tekstiilikuitua. VTT:llä Spinnovan perustajien toimesta syntynyt innovaatio on kasvanut viidessä vuodessa kaupallistamisen kynnykselle. Spinnova on tuottanut kuitua teollisen mittakaavan pilottilaitoksessaan jo 1,5 vuoden ajan. Puuvillan käyttöön verrattuna Spinnovan menetelmällä puusta tehdyn kuidun valmistus kuluttaa 99 prosenttia vähemmän vettä. Prosessissa ei käytetä liuottimia tai muitakaan haitallisia kemikaaleja. Kuidusta voidaan valmistaa kangasta, joka sopii hyvin esimerkiksi vaate- ja tekstiiliteollisuuden käyttöön.

Teemme Numerolan kanssa yhteistyötä liittyen Spinnovan tekstiilikuituteknologian digitalisaation kehittämiseen. Käytämme Numerolan asiantuntemusta muun muassa

  • tuotantoprosessien fysiikkaan ja matematiikkaan perustuvaan mallinnukseen ja ohjelmistokehitykseen
  • prosessidatan jalostamiseen prosessin seurannan, optimoinnin ja diagnostiikan työkaluiksi pilviympäristössä
  • prosessitiedon tallennuksen suunnitteluun automaattisten analyysien mahdollistamiseksi
  • yksikkö- ja osaprosessimallien yhdistämiseksi tuotantolinjan mallikokonaisuudeksi, digitaalisiksi kaksosiksi.

Numerolan asiantuntijoilla on yli 20 vuoden vankka kokemus teollisuusprosessien fysiikkaan perustuvasta mallinnuksesta, teollisuuden koe- ja tuotantoympäristöjen mittausaineistojen tiedonkeruun suunnittelusta ja toteutuksesta sekä prosessiaineistojen tilastollisista analyyseistä. Siksi teemme yhteistyötä Numerolan kanssa.

Näyttökuva 2021-1-7 kello 14.03.50

Juha Salmela

Teknologiajohtaja

Spinnova Oy

Artikkelin kuvat:
https://spinnova.com/media/


lue lisää

Spinnova OyJuha Salmela, Teknologiajohtaja

Tuulisuusmallinnuksesta apu teollisuuden pölynhallintaan

Lannoitevalmistaja Yaran Siilinjärven toimipaikalla sijaitsee Euroopan ainoa fosfaattikaivos. Jo vuodesta 1979 lähtien toimineen kaivoksen avolouhoksesta louhitaan malmia, joka rikastetaan apatiittirikasteeksi. Siitä tehdään fosforia lannoitteiden ja rehufosfaattien raaka-aineeksi. Rikastusprosessin ylimääräinen kiviaines eli rikastushiekka pumpataan noin 500 hehtaarin laajuiselle läjitysalueelle, joka kasvaa 10 miljoonan tonnin vuosivauhdilla. Tuulisella säällä läjitysalueen haasteena on alueelta nouseva pöly, jonka haittavaikutuksia on pyritty minimoimaan erilaisin keinoin, kuten kastelulla, erilaisin kemikaalein sekä lumitykein.

Käytöstä poistetut läjitysalueet maisemoidaan luonnollisia maastonmuotoja mukaileviksi ja niille istutetaan kasvustoa sitomaan pölyä. Yaralla etsitään jatkuvasti uusia menetelmiä haittojen vähentämiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi. Yara Siilinjärvi käynnistikin vuoden 2020 alussa Numerolan kanssa mallinnusprojektin, jossa selvitettiin läjitysalueen tuulisuusolosuhteita sekä tulevaisuuden skenaarioita.

– Halusimme selvittää tuulimallinnuksen avulla, kuinka erilaiset tuuliolosuhteet vaikuttavat läjitysalueen pölyämisherkkyyteen. Valitsimme kumppaniksemme Numerolan, sillä heillä oli vakuuttavaa kokemusta vastaavista projekteista, kertoo Yara Siilinjärven infrapäällikkö Mikko Airaksinen.

Tuulisuusmallinnukset auttavat näkemään vuoteen 2035

Ympäristölupa edellyttää läjitysalueen pölyämisen estämistä, sekä jatkuvaa seurantaa ja dokumentointia. Tuulisuusmallinnuksen avulla Yara Siilinjärvi halusi selvittää, kuinka pölyämisherkkyyttä voitaisiin ennakoivasti pienentää rakenteellisilla ratkaisuilla, kuten tukipenkereillä.

Numerola teki virtauslaskentaan pohjautuvat tarkat tuulisuusmallinnukset vuosille 2020, 2025, 2030 ja 2035 huomioiden alueen jatkuvan muutoksen, korkeuden kasvun sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksen tuulisuuteen.

– Aloitimme yhteistyön Numerolan kanssa alkuvuodesta 2020. Ensimmäisessä vaiheessa mallinnettiin läjitysalueen tämänhetkisiä tuuliolosuhteita. Saimme selville, että altaiden reuna- ja tukipenkereet muodostavat alueen sisälle vähätuulisempia alueita. Tämä havainto innosti meitä tilaamaan jatkoselvityksen, jossa mallinnettiin, kuinka tukipenkereiden korkeuden laskeminen tai nostaminen vaikuttavat tuuliolosuhteisiin.

Hyödyllistä tietoa pölynhallinnan suunnitteluun

Pari vuotta sitten käyttöönotettu uudenlainen pastaläjitystekniikka on vähentänyt vuotuisia pölyämismiskertoja. Tuulisuusmallinnuksen tuottaman tiedon pohjalta voidaan aluetta suunnitella ja rakentaa ratkaisuin, jotka vähentävät pölyämistä entisestään.

– Numerolan tekemät topografiat auttoivat hahmottamaan tulevaa. Kyse on valtavan suuresta alueesta, joka kasvaa korkeutta jatkuvasti. Nyt meillä on selkeä näkemys siitä, kuinka voimme hyödyntää tuloksia alueen rakenteiden suunnittelussa ja operatiivisessa työssä. Olemme jo jatkojalostaneet suunnitelmiamme tulosten pohjalta.

Yhteistyö Numerolan kanssa lisäsi ymmärrystä simuloinnin mahdollisuuksista kaivosteollisuudessa.

– Yhteistyö oli meille kaikin puolin sujuvaa ja antoisaa. Opimme paljon uutta mallinnuksen mahdollisuuksista.

Mikko Airaksinen

Infrapäällikkö


lue lisää

Yara Suomi OyMikko Airaksinen, infrastructure manager

Myrskytuhomallinnus toi systemaattisuutta ja varmuutta päätöksentekoon.
lue lisää

LE-Sähköverkko OyAntti Rautiainen, CEO

Laaja-alainen ymmärrys näyttää voimansa tulosten tulkinnassa
lue lisää

Jy­väs­ky­län yli­opis­toMarkku Kataja, Fysiikan Laitoksen johtaja

Kun oma matemaattinen osaaminen loppuu, apuun kutsutaan Numerola
lue lisää

Ramboll OyJoonas Hokkanen, Senior Consultant

Myrskymallinnus tuo merkittävät säästöt, kun vältämme turhat investoinnit
lue lisää

KSS Verkko OyJyri Tompuri, Maintenance Manager

Numerolalta ei mallinnusosaaminen lopu kesken haastavissakaan projekteissa
lue lisää

Valmet Technologies OyJyrki Huovila, Manager Technology

Numerolan tuulisuusanalyysit kelpaavat kansainvälisille pankeille
lue lisää

Taaleri Energia OyTaamir Fareed, Head of Development