Myrskytuhomallinnus auttaa kohdentamaan investoinnit oikein

LE-Sähköverkko Oy toteutti Numerolan kanssa kattavan myrskytuhomallinnuksen sähkönjakeluverkolleen. Myrskytuhomallinnus toi systemaattisuutta ja varmuutta päätöksentekoon. Tietoa hyödynnetään verkon kunnossapidossa ja uudistamisessa.

LE-Sähköverkko Oy on Lahti Energian omistama sähköverkkoyhtiö, joka huolehtii sähkönsiirto- ja jakeluverkon toimitusvarmuudesta alueellaan. Yhtiöllä on yhteensä 4800 kilometriä sähköverkkoa ylläpidettävänä Lahden, Hollolan ja Asikkalan seudulla. Asemakaava-alueilla sähköverkko on pääosin maakaapeloitu, mutta haja-asutusalueilla on vielä noin 400 kilometriä keskijänniteilmajohtoa. LE-Sähköverkko tilasi vuonna 2019 laajan myrskytuhomallinnuksen tälle maakaapeloimattomalle keskijänniteverkollensa. Mallinnuksen toteutti analyysi- ja ohjelmistopalveluyritys Numerola Oy.

– Tehtävämme on taata häiriötön ja kustannustehokas sähkönjakelu alueemme asiakkaille.
Toimitusvarmuus edellyttää meiltä sähköverkon jatkuvaa seurantaa, kunnossapitoa ja uudistamista. Tunnemme alueemme varsin hyvin, mutta halusimme tarkan myrskytuhomallinnuksen koko sähköverkosta suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Numerolan palvelu oli halpa suhteessa saamaamme hyötyyn, kertoo LE-Sähköverkon toimitusjohtaja Antti Rautiainen.

Maakaapeloinnille on vaihtoehtoja, kun riskialttiit alueet on tunnistettu

Tuulivaurioiden ja myrskytuhojen aiheuttamat ilmajohtoverkon korjauskustannukset ja vieripuuston raivauskustannukset ovat merkittävä kulu verkkoyhtiöille. Maakaapelointia ei silti kannata tehdä varmuuden vuoksi, varsinkaan jos ilmajohdoilla on vielä vuosikymmeniä käyttöikää jäljellä. Kun riskipaikat tunnistetaan ennalta, voidaan tarvittavat verkonparannustoimenpiteet suunnitella ja toteuttaa ennen laajojen myrskytuhojen syntymistä.

– Myrskytuhomallinnus toi systemaattisuutta ja varmuutta investointeihin liittyvään päätöksentekoon. Tieto auttaa meitä priorisoimaan sähköverkon toimitusvarmuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Jos ilmajohdolla on vielä käyttöikää jäljellä, raivaamme tunnistettua riskipuustoa maakaapeloinnin sijaan. Pienemmät investoinnit johtavat myös asiakkaillemme halvempiin hintoihin.  Hyödynnämme mallinnustietoa myös maakaapelointi-investointien ajoituksessa, Rautiainen toteaa.

Myrskytuhomallinnuksen tieto on pitkäikäistä ja monikäyttöistä

Numerolan myrskytuhomallinnus yhdistää verkkotiedon maastosta ja puustosta saatavaan dataan ja rakentaa tarkkaan fysiikkaan pohjautuvan tuulisuusmallin. Mallinnus antaa luotettavaa tietoa erilaisista tuulisuusskenaarioista.

– Myrskytuhomallinnus ei vaatinut meiltä juurikaan työtä. Saimme Numerolasta havainnollisen digitaalisen raportin erilaisine kattavine skenaarioineen. Veimme mallinnuksen tuottaman tiedon verkkotietojärjestelmäämme. Suunnittelun ja kunnossapidon asiantuntijamme voivat hyödyntää mallinnuksen tuottamaa tietoa suoraan verkkotietojärjestelmästämme, Rautiainen kertoo.

Antti Rautiainen

Toimitusjohtaja

Haluatko tietää lisää?

Ota yhteyttä myyntijohtajaamme Samuliin

 

Kuvat: https://instagram.com/isbergdesigncom